PODZIĘKOWANIA

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM, UCZNIOM I ICH RODZICOM, MŁODZIEŻY, DYREKCJOM SZKÓŁ I UCZELNI, KSIĘŻOM I PARAFIANOM, INSTYTUCJOM, FIRMOM A TAKŻE INDYWIDUALNYM STAŁYM DARCZYŃCOM.

To dzięki dobroci i wrażliwości Waszych serc, chęci niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi, na twarzach osób najuboższych, najbardziej potrzebujących, w szczególności dzieci, może zagościć uśmiech, w Ich sercach może zagościć radość i szczęście oraz nadzieja na „lepsze jutro”, nadzieja na godne życie!

W Ich imieniu serdecznie dziękujemy Wam wszystkim, dzięki którym możemy wspólnie razem tworzyć WSPANIAŁE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA.

Idźmy razem głosić EWANGELIĘ niosąc DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom na obszarze całego świata, w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, niesprawiedliwością, konfliktami, wojną, gniewem, przemocą, prześladowaniem, terroryzmem, skutkami klęsk żywiołowych.

 

Tylko wszyscy razem z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT” na lepszy!

Świat pełen dobra, świat pełen miłości, świat pełen miłosierdzia.

Świat bez głodu i ubóstwa, cierpienia niewinnych i bezbronnych, niesprawiedliwości, gniewu, konfliktów, przemocy, wojen, prześladowania i terroryzmu.

TYLKO BÓG MOŻE UCZYNIĆ RZECZY, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE

 

«U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».
- JEZUS -

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”
- JEZUS -
(Mt 5,7)